عکس آیکیدو

استاد بزرگ موریهه اووشیبا

نقل قول های استاد بزرگ

[Best_Wordpress_Gallery id=”11″ gal_title=”murihei-quotes”]

تکنیکهای استاد بزرگ

[Best_Wordpress_Gallery id=”12″ gal_title=”murihei-techniques”]

زندگی استاد بزرگ

[Best_Wordpress_Gallery id=”13″ gal_title=”murihei-life”]

[us_separator]

شیهان شوجی نیشیو

زندگی شیهان شوجی نیشیو

[Best_Wordpress_Gallery id=”15″ gal_title=”nishio-life”]

تکنیکهای شیهان شوجی نیشیو

[Best_Wordpress_Gallery id=”14″ gal_title=”nishio-techniques”]

[us_separator]

شیهان ایچیرو شیشیا

زندگی شیهان ایچیرو شیشیا

[Best_Wordpress_Gallery id=”18″ gal_title=”shishiya-techniques”]

تکنیکهای ایچیرو شیشیا

[Best_Wordpress_Gallery id=”19″ gal_title=”shishiya-techniques”]

[us_separator]

شیهان سعید زرین درخت

زندگی شیهان سعید زرین درخت

[Best_Wordpress_Gallery id=”17″ gal_title=”zarrin-life”]

تکنیکهای شیهان سعید زرین درخت

[Best_Wordpress_Gallery id=”16″ gal_title=”zarrin-techniques”]

[us_separator]

استاد محمد وطن نیا

زندگی استاد محمد وطن نیا

[Best_Wordpress_Gallery id=”34″ gal_title=”vatan-life”]

تکنیکهای استاد محمد وطن نیا

[Best_Wordpress_Gallery id=”33″ gal_title=”vatan-techniques”]