تعرفه ها

لیست مدارک مورد نیاز صدور کارت فدراسیون

[us_btn text=”دریافت” style=”outlined” size=”small” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.irmeiseikai.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2FFederation-Card-Fees-1.pdf||”]

لیست قیمت کمربند، دان، مربیگری، داوری، احکام قهرمانی و حق الزحمه ناظرین سال ۱۳۹۶

[us_btn text=”دریافت” style=”outlined” size=”small” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.irmeiseikai.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2FBelt-Dan-Instructors-referrees-Fees-96.pdf||”]