تهران

 

باشگاه سرای محله فردوس

کلاسهای خصوصی
شنبه دوشنبه چهارشنبه
۹:۳۰-۱۱ شب ۹:۳۰-۱۱ شب ۹:۳۰-۱۱ شب
نام مربی: استاد محمد وطن نیا
تلفن :۰۹۱۲۷۰۳۴۸۷۳
باشگاه سرای محله فردوس
کلاسهای عمومی
یکشنبه سه شنبه پنج شنبه
۸-۹:۳۰ شب ۸-۹:۳۰ شب ۸-۹:۳۰ شب
هرینه ثبت نام کلاسهای عمومی ماهیانه: 1800000 ریال (صد و هشتاد هزار تومان)
 نام مربی: استاد محمد وطن نیا
 تلفن :۰۹۱۲۷۰۳۴۸۷۳
باشگاه ایمان
کلاسهای عمومی
یکشنبه  سه شنبه      پنجشنبه
۷-۸:۳۰ شب ۸:۳۰-۷ شب ۸:۳۰-۷ شب
 نام مربی: استاد بهزاد عاطفی
تلفن : ۰۹۱۲۲۲۶۸۴۰۲