تهران

باشگاه داوود ۲

کلاسهای عمومی

شنبه دوشنبه چهارشنبه
۸-۹:۳۰ شب ۸-۹:۳۰ شب ۸-۹:۳۰ شب
هرینه ثبت نام کلاسهای عمومی ماهیانه: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال (یکصد هزار تومان)
 نام مربی: استاد محمد وطن نیا
کلاسهای خصوصی
شنبه دوشنبه چهارشنبه
۹:۳۰-۱۱ شب ۹:۳۰-۱۱ شب ۹:۳۰-۱۱ شب
نام مربی: استاد محمد وطن نیا
تلفن :۰۹۱۲۷۰۳۴۸۷۳
باشگاه سرای محله فردوس
کلاسهای عمومی
یکشنبه سه شنبه پنج شنبه
۸-۹:۳۰ شب ۸-۹:۳۰ شب ۸-۹:۳۰ شب
هرینه ثبت نام کلاسهای عمومی ماهیانه: ۸۵۰۰۰۰ ریال (هشتاد و پنج هزار تومان)
 نام مربی: استاد محمد وطن نیا
 تلفن :۰۹۱۲۷۰۳۴۸۷۳
باشگاه ایمان
کلاسهای عمومی
یکشنبه  سه شنبه      پنجشنبه
۷-۸:۳۰ شب ۸:۳۰-۷ شب ۸:۳۰-۷ شب
 نام مربی: استاد بهزاد عاطفی
تلفن : ۰۹۱۲۲۲۶۸۴۰۲

باشگاه طلاییه

کلاسهای عمومی

شنبه دوشنبه چهارشنبه
۹-۱۲ شب ۹-۱۲ شب ۹-۱۲ شب
هرینه ثبت نام کلاسهای عمومی ماهیانه: ۵۰۰۰۰۰ ریال (پنجاه هزار تومان)
 نام مربی: استاد ابوالفضل سازنده آغمیونی
تلفن :۰۹۱۲۷۶۱۳۷۰۹
باشگاه گلها
کلاسهای عمومی
یکشنبه سه شنبه پنج شنبه
۹-۱۰:۳۰ شب ۹-۱۰:۳۰ شب ۹-۱۰:۳۰ شب
هرینه ثبت نام کلاسهای عمومی ماهیانه: ۵۰۰۰۰۰ ریال (پنجاه هزار تومان)
 نام مربی: استاد ابوالفضل سازنده آغمیونی
تلفن :۰۹۱۲۷۶۱۳۷۰۹
باشگاه حوزه بسیج امام موسی کاظم(ع)
کلاسهای عمومی
شنبه  دوشنبه چهارشنبه
۱۶:۳۰-۱۸ ۱۶:۳۰-۱۸ ۱۶:۳۰-۱۸
 نام مربی: استاد ابوالفضل سازنده آغمیونی
تلفن :۰۹۱۲۷۶۱۳۷۰۹