تهران

باشگاه داوود ۲

کلاسهای عمومی

شنبهدوشنبهچهارشنبه
۸-۹:۳۰ شب۸-۹:۳۰ شب۸-۹:۳۰ شب
هرینه ثبت نام کلاسهای عمومی ماهیانه: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال (یکصد هزار تومان)
 نام مربی: استاد محمد وطن نیا
کلاسهای خصوصی
شنبهدوشنبهچهارشنبه
۹:۳۰-۱۱ شب۹:۳۰-۱۱ شب۹:۳۰-۱۱ شب
نام مربی: استاد محمد وطن نیا
تلفن :۰۹۱۲۷۰۳۴۸۷۳
باشگاه سرای محله فردوس
کلاسهای عمومی
یکشنبهسه شنبهپنج شنبه
۸-۹:۳۰ شب۸-۹:۳۰ شب۸-۹:۳۰ شب
هرینه ثبت نام کلاسهای عمومی ماهیانه: ۸۵۰۰۰۰ ریال (هشتاد و پنج هزار تومان)
 نام مربی: استاد محمد وطن نیا
 تلفن :۰۹۱۲۷۰۳۴۸۷۳
باشگاه ایمان
کلاسهای عمومی
یکشنبه  سه شنبه     پنجشنبه
۷-۸:۳۰ شب۸:۳۰-۷ شب۸:۳۰-۷ شب
 نام مربی: استاد بهزاد عاطفی
تلفن : ۰۹۱۲۲۲۶۸۴۰۲

باشگاه طلاییه

کلاسهای عمومی

شنبهدوشنبهچهارشنبه
۹-۱۲ شب۹-۱۲ شب۹-۱۲ شب
هرینه ثبت نام کلاسهای عمومی ماهیانه: ۵۰۰۰۰۰ ریال (پنجاه هزار تومان)
 نام مربی: استاد ابوالفضل سازنده آغمیونی
تلفن :۰۹۱۲۷۶۱۳۷۰۹
باشگاه گلها
کلاسهای عمومی
یکشنبهسه شنبهپنج شنبه
۹-۱۰:۳۰ شب۹-۱۰:۳۰ شب۹-۱۰:۳۰ شب
هرینه ثبت نام کلاسهای عمومی ماهیانه: ۵۰۰۰۰۰ ریال (پنجاه هزار تومان)
 نام مربی: استاد ابوالفضل سازنده آغمیونی
تلفن :۰۹۱۲۷۶۱۳۷۰۹
باشگاه حوزه بسیج امام موسی کاظم(ع)
کلاسهای عمومی
شنبه  دوشنبهچهارشنبه
۱۶:۳۰-۱۸۱۶:۳۰-۱۸۱۶:۳۰-۱۸
 نام مربی: استاد ابوالفضل سازنده آغمیونی
تلفن :۰۹۱۲۷۶۱۳۷۰۹