کردستان

مجتمع ورزشی ۲۲ بهمن

کلاسهای عمومی

یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
۶-۷:۳۰ عصر ۶-۷:۳۰ عصر ۶-۷:۳۰ عصر

کردستان . سقز ، خیابان سعدی ، مجتمع ورزشی ۲۲ بهمن

تلفن: ۰۹۳۸۳۷۵۱۸۲۱