کردستان

مجتمع ورزشی ۲۲ بهمن

کلاسهای عمومی

یکشنبهسه شنبهپنجشنبه
۶-۷:۳۰ عصر۶-۷:۳۰ عصر۶-۷:۳۰ عصر

کردستان . سقز ، خیابان سعدی ، مجتمع ورزشی ۲۲ بهمن

تلفن: ۰۹۳۸۳۷۵۱۸۲۱