مرکزی

اراک

 

مجموعه ورزشی مسجد امام حسین

کلاسهای عمومی

شنبهدو شنبهچهار شنبه
۶:۰۰-۷:۳۰ عصر۶:۰۰-۷:۳۰ عصر۶:۰۰-۷:۳۰ عصر
هرینه ثبت نام کلاسهای عمومی ماهیانه: ۳۰۰۰۰ ریال (سی هزار تومان)
 نام مربی: استاد صادق محمدی
شماره تماس : ۰۹۱۸۶۰۰۸۶۸۴

اراک

 

سالن جودو مجتمع ورزشی پنج مرداد اراک استان مرکزی.

کلاسهای عمومی

شنبهدو شنبهچهار شنبه
۶:۰۰-۷:۳۰ عصر۶:۰۰-۷:۳۰ عصر۶:۰۰-۷:۳۰ عصر
هرینه ثبت نام کلاسهای عمومی ماهیانه: ۳۰۰۰۰ ریال (سی هزار تومان)
 نام مربی: استاد صادق محمدی
شماره تماس : ۰۹۱۸۶۰۰۸۶۸۴

اراک

 

سالن جودو مجتمع ورزشی پنج مرداد اراک استان مرکزی.

کلاسهای عمومی

یکشنبهسه شنبهپنجشنبه
9:۰۰-10:۳۰9:۰۰-10:۳۰9:۰۰-10:۳۰
هرینه ثبت نام کلاسهای عمومی ماهیانه: ۳۰۰۰۰ ریال (سی هزار تومان)
 نام مربی: استاد صادق محمدی
شماره تماس : ۰۹۱۸۶۰۰۸۶۸۴