مرکزی

اراک

 

مجموعه ورزشی مسجد امام حسین

کلاسهای عمومی

شنبهدو شنبهچهار شنبه
۶:۰۰-۷:۳۰ عصر۶:۰۰-۷:۳۰ عصر۶:۰۰-۷:۳۰ عصر
هرینه ثبت نام کلاسهای عمومی ماهیانه: ۳۰۰۰۰ ریال (سی هزار تومان)
 نام مربی: استاد صادق محمدی
شماره تماس : ۰۹۱۸۶۰۰۸۶۸۴

باشگاه مسجد امام حسین

[us_separator color=”custom” bdcolor=”#000000″]
[us_gmaps marker_address=”34.095080, 49.710689″ marker_text=”JTNDaDYlM0UlRDklODUlRDglQUMlRDklODUlRDklODglRDglQjklRDklODclMjAlRDklODglRDglQjElRDglQjIlRDglQjQlREIlOEMlMjAlRDklODUlRDglQjMlRDglQUMlRDglQUYlMjAlRDglQTclRDklODUlRDglQTclRDklODUlMjAlRDglQUQlRDglQjMlREIlOEMlRDklODYlMjAlMjElM0MlMkZoNiUzRSUzQ3AlM0UlRDklODUlRDglQjQlRDglQUElRDglQTclRDklODIlRDglQTclRDklODYlRDklODclMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDglQTclRDklODYlRDglQUElRDglQjglRDglQTclRDglQjElMjAlRDglQjQlRDklODUlRDglQTclMjAlRDklODclRDglQjMlRDglQUElREIlOEMlRDklODUuJTNDJTJGcCUzRQ==” show_infowindow=”1″ height=”400″ zoom=”14″ markers=”%5B%7B%7D%5D”]