مرکزی

اراک

 

مجموعه ورزشی مسجد امام حسین

کلاسهای عمومی

شنبه دو شنبه چهار شنبه
۶:۰۰-۷:۳۰ عصر ۶:۰۰-۷:۳۰ عصر ۶:۰۰-۷:۳۰ عصر
هرینه ثبت نام کلاسهای عمومی ماهیانه: ۳۰۰۰۰ ریال (سی هزار تومان)
 نام مربی: استاد صادق محمدی
شماره تماس : ۰۹۱۸۶۰۰۸۶۸۴

اراک

 

سالن جودو مجتمع ورزشی پنج مرداد اراک استان مرکزی.

کلاسهای عمومی

شنبه دو شنبه چهار شنبه
۶:۰۰-۷:۳۰ عصر ۶:۰۰-۷:۳۰ عصر ۶:۰۰-۷:۳۰ عصر
هرینه ثبت نام کلاسهای عمومی ماهیانه: ۳۰۰۰۰ ریال (سی هزار تومان)
 نام مربی: استاد صادق محمدی
شماره تماس : ۰۹۱۸۶۰۰۸۶۸۴

اراک

 

سالن جودو مجتمع ورزشی پنج مرداد اراک استان مرکزی.

کلاسهای عمومی

یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
9:۰۰-10:۳۰ 9:۰۰-10:۳۰ 9:۰۰-10:۳۰
هرینه ثبت نام کلاسهای عمومی ماهیانه: ۳۰۰۰۰ ریال (سی هزار تومان)
 نام مربی: استاد صادق محمدی
شماره تماس : ۰۹۱۸۶۰۰۸۶۸۴

باشگاه مسجد امام حسین