خوزستان

آبادان

باشگاه مقاومت

کلاسهای عمومی

 شنبهدو شنبهچهار شنبه
۹:۴۵-۱۱:۰۰ عصر۹:۴۵-۱۱:۰۰ عصر۹:۴۵-۱۱:۰۰ عصر
هرینه ثبت نام کلاسهای عمومی ماهیانه : ۷۰۰۰۰۰ ریال (هفتاد هزار تومان)
 نام مربی: استاد هادی اکبریان پور
شماره تماس : ۰۹۱۶۹۵۲۴۶۲۴

باشگاه مقاومت

[us_separator color=”custom” bdcolor=”#000000″]
[us_gmaps marker_address=”30.336468, 48.284104″ marker_text=”JTNDaDYlM0UlRDglQTglRDglQTclRDglQjQlREElQUYlRDglQTclRDklODclMjAlRDklODUlRDklODIlRDglQTclRDklODglRDklODUlRDglQUElM0MlMkZoNiUzRSUzQ3AlM0UlRDklODUlRDglQjQlRDglQUElRDglQTclRDklODIlRDglQTclRDklODYlRDklODclMjAlRDklODUlRDklODYlRDglQUElRDglQjglRDglQjElMjAlRDglQUQlRDglQjYlRDklODglRDglQjElMjAlRDglQjQlRDklODUlRDglQTclMjAlRDklODclRDglQjMlRDglQUElREIlOEMlRDklODUlM0MlMkZwJTNF” show_infowindow=”1″ height=”400″ zoom=”14″ markers=”%5B%7B%7D%5D”]